BiH napravila napredak kada je riječ o životnoj sredini i klimatskim promjenama

BiH napravila napredak kada je riječ o životnoj sredini i klimatskim promjenama

Na šestom sastanku Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj između EU i BiH Evropska komisija ocijenila je da je BiH napravila određeni napredak kada je riječ o životnoj sredini i klimatskim promjenama, ali da među prioritetima ostaje sprovođenje Zelene agende za zapadni Balkan, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije /DEI/.

Istaknuto je da nadležni nivoi vlasti u BiH treba da unaprijede napore da se obezbijedi koordinisano preuzimanje i sprovođenje horizontalnog zakonodavstva EU, te formalizuju proceduru imenovanja kontakt tačaka za BiH za sprovođenje konvencija o životnoj sredini, čija je BiH potpisnica.

Na sastanku održanom putem video-konferencije, kojim je u ime BiH kopredsjedavao Mirza Hujić iz Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose u Savjetu ministara, delegacija BiH informisala je Evropsku komisiju da su usvojena dva značajna dokumenta u oblasti životne sredine i klimatskih promjena – Strategija prilagođavanja klimatskim promjenama i niskoemisionog razvoja BiH za period 2020‒2030, te Plan prilagođavanja na klimatske promjene.

Na sastanku je navedeno da je u završnoj fazi izrada Strategije zaštite životne sredine, čije su entitetske i komponenta Brčko distrikta usvojene.

Komisija je istakla da vlasti u BiH treba da usvoje strategije na nivou BiH za upravljanje otpadom i borbe protiv zagađenosti vazduha, kao i da se vlasti trebaju dodatno uskladiti sa Direktivom o industrijskim emisijama i uspostaviti funkcionalni registar ispuštanja i prenosa zagađujućih tvari za cijelu zemlju.

Naglašeno je da je u sektoru biodiverziteta potrebno nastaviti sa preuzimanjem direktiva o zaštiti ptica i prirodnih staništa, a u sektoru hemikalija na koordinisan način preuzimati propise EU u cijeloj zemlji.

Јedan od prioriteta za BiH je uspostavljanje sistema trgovine emisijama, a kako bi spremno dočekala uvođenje prekograničnog poreza na ugljen-dioksid u EU.

Kao prioritet za BiH navedeno je usvajanje integralnog nacionalnog energetskog i klimatskog plana u skladu sa preporukom Energetske zajednice.

Evropska komisija je pozdravila pristupanje i dosadašnji angažman BiH u Mehanizam EU za civilnu zaštitu i naglasila da BiH treba da uspostavi unutrašnje procedure za koordinaciju slanja međunarodne pomoći, kao i da uvede jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 122.

Komisija je pozdravila predsjedavanje BiH Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju /EUSAIR/, te navela da se BiH očekuje da usvoji Strategiju regionalnog razvoja.

Pozdravljeni su koraci koji su napravljeni na nivou entiteta i Brčko distrikta u vezi sa usvajanjem zakona u oblasti obnovljive energije i energetske efikasnosti.

Evropska komisija je naglasila da i dalje ključni zahtjev EU u oblasti energije ostaje usklađivanje zakonskog okvira za električnu energiju i gas na nivou BiH sa Trećim energetskim paketom i Paketom mjera za obnovljivu energiju.

U oblasti transporta Evropska komisija očekuje da BiH nastavi usklađivanje s pravnom tekovinom EU i njenim efikasnim provođenjem u svim oblastima transporta i na svim nivoima vlasti.

Scroll to Top