Odluka o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge, cijena za nabavku električne energije

Službeni glasnik BiH, broj 2/23, 10.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i čl. 6., 7. i 9. Pravilnika o tarifnom postupku (“Službeni glasnik BiH”, broj 44/05), rješavajući po zahtjevu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, broj 80/22 od 26. oktobra 2022. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 28. decembra 2022. godine, donijeta je

 

ODLUKA

O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE

 

Član 1.

(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuje se tarifa za sistemsku uslugu, cijena za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu na regulirani način, naknada za rad proizvođača u kapacitivnom režimu, kao i tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju iz prijenosnog sistema Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

(Sistemska usluga)

(1) Određuje se finansijski obim sistemske usluge u 2023. godini u iznosu od 62.454.456 KM i utvrđuje tarifa za sistemsku uslugu u iznosu od 0,4789 feninga/kWh.

(2) Sredstva prikupljena po osnovu tarife za sistemsku uslugu koriste se isključivo za tržišnu nabavku rezerve za održavanje frekvencije, rezerve za automatsku obnovu frekvencije, rezerve za ručnu obnovu frekvencije, zamjenske rezerve, te tržišnu i reguliranu nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu, kao i ostale troškove koji se odnose na sistemsku uslugu.

 

Član 3.

(Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu)

 (1) Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) će nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu obavljati na regulirani način po cijeni od 109,94 KM/MWh, u periodu u kojem nije moguće nabaviti ovu pomoćnu uslugu putem javnih ponuda.

 (2) Prilikom nabavke iz stava (1) ovog člana, NOS BiH je dužan da odredi nedostajući fizički obim i subjekte koji će isporučiti energiju za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu sa pripadajućim količinama, te da primjenjuje propisanu Proceduru za regulirani postupak nabavke ove energije, a sve u skladu sa članom 26. stav (6) Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge – Drugi prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/21 – u daljnjem tekstu: Tarifna metodologija).

 

Član 4.

(Regulacija napona i reaktivne snage)

Naknada za rad proizvođača u kapacitivnom režimu utvrđuje se u iznosu od nula (0) fe­ninga/kvarh.

 

Član 5.

(Prekomjerno preuzeta reaktivna energija)

Tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju sa mreže prijenosa utvrđuje se u iznosu od nula (0) feninga/kvarh.

 

Član 6.

(Obračun odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda)

Vrijednosti odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda obračunavaju se na petnaestominutnom nivou. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) obračunava odstupanja u energetskom i finansijskom smislu u skladu sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim procedurama.

 

Član 7.

(Obračun i fakturiranje pomoćnih i sistemske usluge)

 (1) NOS BiH izrađuje obračun pomoćnih i sistemske usluge u skladu sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim procedurama, na osnovu kojeg se vrši fakturiranje i plaćanje usluga.

 (2) Obračun iz stava (1) ovog člana se dostavlja pružaocima pomoćnih usluga, snabdjevačima kupaca priključenih na prijenosni sistem, operatorima distributivnih sistema u BiH i DERK‑u. U obračunu se navode finansijske i energetske pozicije NOS‑a BiH i tržišnih subjekata.

 (3) U cilju izrade tačnog obračuna, operatori distributivnog sistema dužni su NOS‑u BiH pravovremeno dostavljati sve potrebne podatke i informacije.

 

Član 8.

(Završne odredbe)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2023. godine.

Dispozitiv Odluke se objavljuje u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

 

Broj 04-28-5-275-38/22

Tuzla28. decembra 2022. godine

 

 

Predsjedavajući Komisije

Suad Zeljković
Scroll to Top