Završena Obuka transformativnih politika za osam preduzeća iz BiH

Završena Obuka transformativnih politika za osam preduzeća iz BiH

Dodjelom certifikata učesnicama završen je posljednji, peti modul Obuke transformativnih politika u okviru projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada”

Projekat sprovodi Fondacija Infohouse iz Sarajeva u saradnji sa Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, i partnersku podršku i saradnju od strane Privredne/Gospodarske komore FBIH.  Uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini u projektu učestvuje osam poslovnih subjekata: Sport Vision BIH, Telemach BH, JU Srednjoškolski centar Hadžići, KJU za zaštićena prirodna područja Sarajevo, Međunarodni Aerodrom Sarajevo, GS – Tvornica mašina Travnik, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i A.D. “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina.

Od decembra prošle godine, kada je obuka počela, učesnice su imale priliku da usvoje i nadograde znanja iz oblasti kao što su međunarodni standardi ljudskih prava i ljudskih prava žena, standardi dubinske analize i odgovornosti države, razumijevanje rodnih uloga i rodnih odnosa, rodne ravnopravnosti, ključnih mehanizama zaštite na međunarodnom, regionalnom i nacionalnon nivou.

Govorilo se i o ljudskim pravima u području rada, EU Direktivi o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, rodno osjetljivim politikama upravljanja  i praksa u zemljama EU.

Posljednji, peti modul obuke bio je posvećena politikama i alatima za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i polnog uznemiravanja kao i odgovornosti pravnih lica.

Ljudska prava na tržištu rada, a posebno ljudska prava zaposlenica, glavni su fokus projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada”, a to je tema koja je u Bosni i Hercegovini prilično zapostavljena. Zvanična istraživanja pokazuju da su žene češće izložene rodno zasnovanoj diskriminaciji na poslu, manje su plaćene od muških kolega za isti posao, rade više od 90% neplaćenih poslova u domaćinstvima, nema ih u upravnim odborima, češće ih otpuštaju kada je kriza.

Cilj obuka bio unaprijediti saznanja i svijest o rodnoj ravnopravnosti, naročito unutar kompanija, šta se može učiniti, koliko još prostora ima za unapređenje kao i da same kompanije rade na podizanju svijesti o pitanjima rodne ravnopravnosti, sprečavanja diskriminacije, uznemiravanja, uznemiravanja po osnovu pola i seksualnog uznemiravanja.

U nastavku projekta, poslovni subjekti će dobiti priliku da razviju integrativne i transformativne akcije (politike, protokole, mehanizme…) za rješavanje štetnih uticaja na radna ljudska prava, uporedo sa tim biće formirana Incijativa za dubinsku analizu ljudskih prava koju će činiti OCD, privredne komore, sindikati i drugi ključni akteri zainteresovani da doprinesu poboljšanju odgovornosti bosanskohercegovačkih preduzeća u poštovanju ljudskih prava na tržištu rada.

Scroll to Top