Za zdravstvo i poljoprivredu ukupno 134,7 miliona eura

Za zdravstvo i poljoprivredu ukupno 134,7 miliona eura

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Kristoferom Šeldonom dva ugovora o zajmu u ukupnoj vrijednosti 134,7 miliona eura namijenjenih za poboljšanje zdravstvenog sistema i konkuretntnost poljoprivrede u BiH.

Prvi ugovor o zajmu odnosi se na poboljšanje zdravstvenog sistema u BiH i nakon potpisivanja će putem Međunarodne banke za obnovu i razvoj biti osigurano ukupno 67,3 miliona eura, od čega je za projekte u FBiH namjenjeno 19.240.000 eura, a za RS 48.060.000 eura.

Ministar Bevanda naglasio je da je cilj ovog projekta unapređenje zdravstvene zaštite u entitetima te da su povoljni uslovi zajma. 

Drugi ugovor o zajmu odnosi se na finansiranje projekata klimatske otpornosti i konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru za šta je osigurano ukupno 61,4 miliona eura, od čega će po 30.700.000 eura biti alocirano na Republiku Srpsku i Federaciju BiH.

Ugovorom je predviđeno da FBiH i RS iz alociranih sredstava osiguraju finansiranje u identičnim iznosima od po 1.576.000 eura za namjene jačanja kapaciteta poljoprivrednog informacionog sistema u korist Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) i agencija na nivou BiH koje se bave poljoprivrednim pitanjima.

Uslovi otplate su isti za oba kredita i podrazumijevaju rok otplate 32 godine uključujući sedam godina grejs perioda uz otplatu glavnice kredita u jednakim polugodišnjim ratama.

Oba ugovora potpisana su korespodentno i dalji tok provedbe preuzet će nadležne entitetske institucije uz redovni monitoring Svjetske banke i asistenciju Ministarstva finansija i trezora BiH. (kraj)

Izvor: https://www.vijeceministara.gov.ba/Aktualnosti_zamjenika_predsjedavajuceg_VM/default.aspx?id=38448&langTag=bs-BA

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: