JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2022. godinu – JK 2022/1

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2022. godinu – JK 2022/1

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 18/22) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu broj: UO-01-3-29-21-1a/2022 od 04.07.2022. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje

JAVNI KONKURS 

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2022. godinu – JK 2022/1

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 6.619.998,00 KM.

A-JK2022-1-tekstPreuzmi

B-OBRAZAC-I-JK-2022-1Preuzmi


C-OBRAZAC-II_2022-1
Preuzmi

D-Izjava-NAMJENSKO-TROSENJEPreuzmi

E-Izjava-SREDSTVO-OSIGURANJAPreuzmi

F1-Izjava-o-korisenim-budzetskim-pomocimaPreuzmi

F2-Izjava-o-nekoristenim-budzetskim-pomocima-2Preuzmi

G-Izjava-PDVPreuzmi

H-Izjava-aplikanta-o-zatvaranju-fin-konstr-1-1Preuzmi

I-Izjava-aplikanta-o-stupnju-pripremljenosti-tenderske-dokumentacije-1Preuzmi

J-Obrazac-III_detaljna-struktura-troskova-projektaPreuzmi

K-Izjava-aplikanta-valorizacijaPreuzmi

L-Izjava-preprodaja-opremePreuzmi

M-naljepnica-konkurs-2022Preuzmi

Javni-konkurs-Izjava-da-nije-pod-stecajem-2022-1Preuzmi

Preuzeto sa: https://fzofbih.org.ba/javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-za-realizaciju-programa-projekata-i-slicnih-aktivnosti-iz-podrucja-zastite-okolisa-za-2022-godinu-jk-2022-1/

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: