Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na rad

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na rad

08.02.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 9/23, 08.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 62. stav (2) Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike, u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva, donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU

 

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Sadržaj Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način podnošenja izvještaja o povredi na radu koja se dogodi i profesionalnom oboljenju koje nastane na radnom mjestu.

 

Član 2.

(Definicije pojmova)

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu.

 

Član 3.

(Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI – SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA IZVJEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU

Član 4.

(Sadržaj izvještaja o povredi na radu)

 (1) Izvještaj o povredi na radu sadrži sljedeće podatke:

 1. a) opće podatke o poslodavcu,
 2. b) podatke o radniku za zaštitu na radu kod poslodavca,
 3. c) podatke o radniku koji je pretrpio povredu na radu (u daljem tekstu: povrijeđeni), o povredi na radu i mjerama zaštite i zdravlja na radu koje su primjenjivane na radnom mjestu na kojem je povrijeđeni radio,
 4. d) podatke o neposrednom rukovodiocu povrijeđenog,

 

 1. e) podatke o radnom mjestu i poslovima povrijeđenog i vremenu i mjestu nastupanja njegove povrede na radu,
 2. f) podatke o očevicu povrede,
 3. g) mišljenje inspektora rada, odnosno zaštite na radu iz člana 6. stav (5) ovog pravilnika i
 4. h) nalaz i mišljenje doktora u zdravstvenoj ustanovi gdje je povrijeđeni pregledan, odnosno gdje se povrijeđeni liječi.

 (2) Izvještaj o povredi na radu iz stava (1) ovog člana sačinjava se na način propisan u obrascu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 5.

(Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju)

 (1) Izvještaj o profesionalnom oboljenju sadrži sljedeće podatke:

 1. a) opće podatke o poslodavcu,
 2. b) podatke o radniku za zaštitu na radu kod poslodavca,
 3. c) podatke o radniku kod kojeg je nastalo profesionalno oboljenje (u daljem tekstu: oboljeli od profesionalnog oboljenja), te o radnom mjestu, poslovima i vremenu koje je oboljeli od profesionalnog oboljenja proveo na radu na tim poslovima,
 4. d) podatke o neposrednom rukovodiocu oboljelog od profesionalnog oboljenja,
 5. e) podatke o profesionalnom oboljenju i mjerama zaštite i zdravlja na radu koje su primjenjivane na radnom mjestu na kojem je oboljeli od profesionalnog oboljenja radio i
 6. f) nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja.

 (2) Izvještaj o profesionalnom oboljenju iz stava (1) ovog člana sačinjava se na način propisan u obrascu broj 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 6.

(Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju)

 (1) Izvještaj o povredi na radu i profesionalnom oboljenju (u daljem tekstu: izvještaj) popunjava se u pet primjeraka.

 (2) Izvještaj popunjava poslodavac na način da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od saznanja da je došlo do povrede na radu ili da je zdravstvena ustanova utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom.

 (3) Nakon što poslodavac upiše sve podatke propisane ovim pravilnikom, dužan je bez odlaganja, svih pet primjeraka izvještaja dostaviti zdravstvenoj ustanovi u kojoj izabrani doktor medicine vodi privremenu spriječenost za rad oboljelog/povrijeđenog radnika, radi unošenja u sadržaj izvještaja nalaza i mišljenja ljekara, odnosno zdravstvene ustanove u kojoj je povređeni pregledan, odnosno gdje se povrijeđeni liječi.

 

(4) Doktor u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je povrijeđeni pregledan, odnosno gdje se povrijeđeni liječi i zdravstvena ustanova koja je utvrdila profesionalno oboljenje upisuje u izvještaj nalaz i mišljenje u roku od dva dana od dana njegovog prijema i popunjeni izvještaj bez odlaganja dostavlja poslodavcu.

 (5) Po zaprimanju izvještaja popunjenog na način propisan u stavu (4) ovog člana, poslodavac je dužan da izvještaj dostavi nadležnoj inspekciji rada, odnosno zaštite na radu radi unošenja mišljenja inspektora rada, odnosno zaštite na radu o pitanjima povrede na radu u slučajevima teške povrede na radu, kolektivne povrede i smrtnih slučajeva.

 

Član 7.

(Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju)

Izvještaj u koji su upisani svi podaci propisani ovim pravilnikom poslodavac je dužan odmah, bez odlaganja, dostaviti radniku koji je pretrpio povredu na radu, odnosno kod kojeg je utvrđeno profesionalno oboljenje, nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran, ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene zaštite/medicine rada kod poslodavca, kao i nadležnoj inspekciji rada, odnosno zaštite na radu.

 

DIO ČETVRTI – ZAVRŠNA ODREDBA

Član 8.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Broj 03-02/3-2743/22

Sarajevo01. februara 2023. godine

 

Ministar

Vesko Drljača, s. r.

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: