PRIRUČNIK “OPĆE OBAVEZE ZAŠTITE OKOLIŠA I ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE”

PRIRUČNIK "OPĆE OBAVEZE ZAŠTITE OKOLIŠA I ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"

U martu 2021. godine u Federaciji Bosne i  Hercegovine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj:15/21)U skladu sa istim, u okviru projekta NEST, koji implementira Resursni centar za okoliš, a finansira Švedska, ministarstvo je krenulo u izradu podzakonskih propisa koji proizilaze iz Zakona. U julu 2021. godine doneseni su novi podzakonski propisi: Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“ broj: 51/21 33/22), Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 51/21) i Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/21). Donošenjem novih podzakonskih propisa, transponovane su evropske direktive: Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU, Direktiva o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš 2011/92/EU i Direktiva o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš 2014/52/EU i Direktiva o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari 2012/18/EU.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Službene novine Federacije BiH” broj 19/04) prestao je da važi donošenjem novih propisa.

    Na temelju novih propisa okončana je praksa izdavanja okolinskih dozvola za projekte kao npr. za infrastrukturne objekte, objekte za prenos električne energije, obnovljive izvore energije (voda, sunce, vjetar) i duge projekte, ali se za iste u skladu sa Uredbi o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/21 33/22) provode postupci prethodne procjene uticaja na okoliš sa ili bez izrade studije i donose rješenja koja sadrže mjere zaštite okoliša. Međutim, za jedan broj projekata prema ovoj Uredbi nije propisana obaveza provođenja postupka procjene uticaja na okoliš, tako da je za ove projekte potrebno kroz druge saglasnosti i dozvole propisati opće mjere zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Povećanjem vrijednosti donjih pragova kapaciteta proizvodnje u propisima (iz razloga usklađivanja sa Direktivama EU), veliki broj pogona i postrojenja je prestao biti obveznik pribavljanja okolinske dozvole i obnove okolišne dozvole. Prema Uredbi kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 51/21) za jedan dio izgrađenih pogona i postrojenja više neće biti potrebno izdavati okolišnu dozvolu, niti je obnavljati, ukoliko je u skladu sa članom 93. Zakona o zaštiti okoliša privredni subjekt pribavio pravomoćan vodni akt i pravomoćnu vodnu dozvolu, tako da će i za ove pogone i postrojenja biti potrebno propisati opće obaveze operatera u vezi zaštite okoliša kroz dozvole koje postrojenje nije pribavilo ili se rješenja  izdaju ponovo zbog ograničenog roka važenja. 

Prema novim propisima, veliki broj pogona i postrojenja biće obuhvaćena odredbom stava (3) člana 84. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21)što znači da će nadležni organ pri izdavanju potrebnih dozvola propisivati opće obaveze operatora u vezi sa zaštitom okoliša.

Na ovaj način, Federacija Bosne i Hercegovine je ispunila dio preuzetih međunarodnih obaveza iz Strategije aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine (EAS-BH) u skladu sa Ustavom BiH, do potpunog ispunjenja svih ustavnih nadležnosti po pitanju transpozicije, provođenja i izvršenja pravne stečevine EU.

„Svako lice ima pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš kao osnovno ljudsko pravo, te je opća dužnost zaštiti i poboljšati okoliš za dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Subjekti koji osiguravaju zaštitu okoliša su Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni i jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.“

čl. 3. (Pravo na okoliš) Zakona o zaštiti  okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21)

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: