Utvrđen Prijedlog zakona o turizmu FBiH

Utvrđen Prijedlog zakona o turizmu FBiH

16.06.2022.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o turizmu FBiH. Ovaj zakon, koji je predložilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, uslove i način obavljanja turističke djelatnosti, te turističke subjekte, putničke agencije, turističke vodiče i zastupnike, pratioce i animatore. Također uređuje usluge u turizmu, njegovu promociju i unapređenje, turističke zajednice za promociju, registar turizma, te inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

Planiranje i razvoj turizma realizira se putem dokumenata, i to strategije razvoja turizma, plana promocije, master i marketing plana, te programa razvoja turističkih proizvoda.

Strategija razvoja turizma donosi se za teritoriju Federacije BiH i ona utvrđuje ciljeve i prioritete razvoja ovog sektora, način  njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, te monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Strategiju donosi Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH. Pri tome Vlada može Parlamentu predložiti usvajanje strategije koja je donesena na nivou BiH kao sektorskog strateškog okvira FBiH.

Prijedlog plana promocije turizma u FBiH izrađuje Turistička zajednica FBiH i podnosi ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a donosi ga Vlada FBiH na godišnjem nivou. Master plan, kojeg na prijedlog Federalnog ministarstva donosi Vlada FBiH, odnosi se na prioritetnu turističku destinaciju u skladu s potrebama FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. Turističke zajednice, u skladu s planom promocije, donose godišnji marketing plan kojim definišu svoje promotivne aktivnosti u turizmu.

Kao usluge turističke djelatnosti definirane su pružanja usluga putničke agencije, turističkih profesija (turističkog vodiča, pratioca, animatora, zastupnika), te usluga u zdravstvenom, kongresnom, vjerskom,  omladinskom, ruralnom, lovnom, ribolovnom, avanturističkom, zimskom, i drugim oblicima turizma.

Turističku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe upisane u registre za vršenje te djelatnosti i koje ispunjavaju uslove za pružanje turističkih usluga.

Prema obrazloženju resornog federalnog ministarstva, izradi Zakona o turizmu u FBiH pristupilo se nakon analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Naročito je ukazano na potrebu smanjenja sive ekonomije, te na provođenja presude Ustavnog suda FBiH od 3.7.2014. godine kojom je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim. Razlog za izradu Zakona o turizmu Federacije BiH, obrazloženo je između ostalog, jeste i obaveza prilagođavanja domaćih zakona pravilima Svjetske turističke organizacije i najboljim praksama zemalja Evropske unije. 

Utvrđen Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH. Ovim propisom uređuju se osnovni pojmovi u vezi s boravišnom taksom, obaveza plaćanja boravišne takse, obveznici i način plaćanja boravišne takse, te njena visina. Uređuju se i naplata, uplata i raspodjela sredstava od boravišne takse, kao i nadzor, te kaznene, prijelazne i završne odredbe.

Obveznik plaćanja borvišne takse je domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj, zatim vlasnik plovila i svaka osoba koje borave na tom plovilu koje je na vezu u luci. Strani državljani plaćaju boravišnu taksu pod istim uslovima i u istom iznosu kao i domaći državljani.

Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave koja se raspoređuje Turističkoj zajednici Federaciji BiH, kao i turističkim zajednicama kantona, gradova i općina.

Prijedlogom zakona predviđeni su i izuzeci od plaćanja boravišne takse, ili njenog plaćanja u umanjenom iznosu. Kako je propisano, do donošenja odluke Vlade FBiH, visina boravišne takse se utvrđuje u iznosu od 2,00 KM po svakom ostvarenom noćenju.

Izuzetno, po okončanju postupka proglašavanja turističkih mjesta u skladu s propisima iz oblasti turizma, visina boravišne takse utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta, tako da se njena visina kod ugostitelja koji pruža usluge smještaja u turističkom mjestu utvrđuje u rasponu od 2,5 KM do 3 KM po svakom ostvarenom noćenju.

Sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse raspoređuju se tako što 80 posto pripada budžetu jedinice lokalne samouprave, a po deset posto budžetima kantona i FBiH.

Sredstva prikupljena po ovom osnovu isključivo se koriste za realizaciju programskih aktivnosti na promociji i unapređenju turizma, razvoj i unapređenje turističke ponude, zatim nabavku promotivnog materijala, odnosno davanja informacija i obavljanja propagandnih djelatnosti kojim se promoviraju turističke vrijednosti, kao i za postavljanje i održavanje turističke signalizacije.

U obrazloženju zakona je navedeno da je njegovoj izradi pristupljeno imajući u vidu da je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim 2014. godine. Stoga je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao obrađivač, poduzelo aktivnosti na izradi novog zakona, poštujući odredbe Ustava FBiH u pogledu nadležnosti u oblasti turizma. Stoga je o Nacrtu zakona o boravišnoj taksi provedena javna rasprava u trajanju od 60 dana, te u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta FBiH.

Preuteo sa: https://fbihvlada.gov.ba/bs/utvrden-prijedlog-zakona-o-turizmu-fbih

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: