Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.1.2023. godine

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.1.2023. godine

Vlada Federacije BiH je na 346. sjednici održanoj 12.1.2023. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 12.1.2023. godine i traje 30 dana. Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 9.1.2023.godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
  1. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).
  1. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka(Prilog 2).
  1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.
  1. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere spram epidemiološke situacije.
  1. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 30 dana računajući od dana, od 12.1.2023. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.
  1. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva,kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.
  1. Saglasno Zaključku V. broj 21/2021 od 8.1.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa,na 346. sjednici održanoj dana, 12.1.2023. godine.
  1. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Scroll to Top