Usvojena informacija o epidemiološkoj situaciji u FBiH

Usvojena informacija o epidemiološkoj situaciji u FBiH

Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9.1.2023. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 30 dana, računajući od 12.1.2023. godine.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere, te o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. 

Ovaj štab zadužen je da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH i da, u slučaju pogoršanja, odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere.

Krizni štab FMZ-a će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policija. 

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenje virusa. 

Kada je riječ o naredbama, i dalje je obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji). Naložena je redukcija posjeta u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvene ustanove s područja kantona, dužne su da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa, prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.

Naloženo je kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u FBiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama.

U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 1,6 slučaja na 100.000 stanovnika.

U Federaciji BiH su na bolničkom liječenju (bez podataka iz Zapadnohercegovačkog kantona) trenutno 33 osobe zbog COVID-19, od kojih su dvije (6,1 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 22 hospitalizirane osobe, njih 18 (81,8 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih.

Također, u informaciji je navedeno i da se u Federaciji BiH u proteklom izvještajnom periodu bilježi nizak nivo prijenosa ovog virusa u zajednici.

Scroll to Top