Izmjena i dopuna Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Službene novine Federacije BiH, broj 5/23, 25.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 31. stav (1), člana 36. stav (2) i člana 48. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

 

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/21, 77/21, 20/22 i 57/22) u članu 12. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Isplatilac prihoda na ime naknade koja je uređena posebnim propisom, izuzev naknade iz člana 20. stav (1) ovog pravilnika, za lice na stručnom osposobljavanju iz člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” br. 26/16, 89/18 i 44/22), dužan je obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, te prijaviti Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036.”

Dosadašnji st. (2) do (5) postaju st. (3) do (6)

U dosadašnjem stavu (5) koji postaje stav (6) riječi: “(2) i (4)” zamjenjuju se riječima: “(2) do (5)”

 

Član 2.

U članu 14. stav (2) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

“e) nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine,”

Dosadašnja tačka e) postaje tačka f).

 

Član 3.

U članu 20. iza stava (9) dodaju se novi st. (10), (11) i (12) koji glase:

“(10) Naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i tužiocima Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, broj 98/22) priznaju se u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj.

 (11) Naknade za smještaj lica iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) priznaju se u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj.

 (12) Naknade za odvojeni život koje imaju rukovodeći državni službenici iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) priznaju se u visini do 250 KM mjesečno.”

Dosadašnji st. (10) do (19) postaju st. (13) do (22)

U dosadašnjem stavu (19) koji postaje stav (22) broj: “(17)” zamjenjuju se brojem “(21)”

 

Član 4.

U članu 53. stav (5) briše se.

 

Član 5.

U članu 57. stav (4) broj: “(1)” zamjenjuju se brojem “(3)”

U stavu (5) riječi “iz člana 12. st. (1), (2) i (3). Zakona” zamjenjuju se riječima: “iz člana 12. st. (1), (2) tač. 1), 2) i 3) i stav (3) Zakona.”

 

Član 6.

U članu 82. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

“(3) Nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, a isplaćen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, dužni su prilikom isplate takvog dohotka obračunati i uplatiti porez na dohodak na način utvrđen ovim pravilnikom.

 (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji počinje sa 48 u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije, u slučaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano društvo.”

Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).

 

Član 7.

U članu 83. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

“(5) Lica iz člana 82. st. (3) i (4) ovog pravilnika, dužna su za dohodak od nesamostalne djelatnosti dostaviti Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023).”

 

Član 8.

U ANEXU 2. Uputstva za popunjavanje Mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), iza tačke 2.3. dodaje se nova tačka 2.4. koja glasi:

“2.4. Obavezu podnošenja obrasca MIP-1023 imaju i fizička lica – nerezidenti Federacije BiH koji su:

– zaposlenici kod inostranog poslodavca kod kojeg su u radnom odnosu, ali su upućeni/izaslani na rad u Bosnu i Hercegovinu odnosno Federaciju Bosne i Hercegovine, bez da inostrani poslodavac ima podružnicu, pri čemu im se isplaćuje plaća u inostranstvu, te uplaćuju inostrani obavezni doprinosi za socijalno osiguranje (član 83. stav (5) ovog pravilnika).”

Dosadašnje tačke od 2.4. do 2.9. postaju nove tačke 2.5. do 2.10.

U tabeli Dio 1 – Podaci o poslodavcu / isplatiocu i poreznom obvezniku, u tački 1. JIB/JMB poslodavca/isplatioca, iza riječi “Za vrstu isplate 19 – Upisuje se JIB koji počinje sa oznakama 48” dodaju se riječi: “u slučaju postojanja podružnice. U slučaju nepostojanja podružnice, upisuje se NJIB.”

 

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Broj 05-02-2-4431/21-5

Januara 2023. godine

Sarajevo

Scroll to Top