PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI I NAČINU OBRAČUNA REGULATORNIH NAKNADA ZA IMAOCE DOZVOLA

 

lužbene novine Federacije BiH, broj 1/23, 11.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. tačka 11) i člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 17. stav (3) i stav (4) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/14), člana 10. stav (1), člana 11. stav (1), člana 23. stav (1) i stav (2) i člana 25. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 24/14 i 91/15) i člana 32. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je, na XXIV redovnoj sjednici održanoj 22.12.2022. godine, donijela

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI I NAČINU OBRAČUNA REGULATORNIH NAKNADA ZA IMAOCE DOZVOLA

 

Član 1.

U Pravilniku o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola – Pročišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 94/19) u članu 4. stav (3) mijenja se i glasi:

“(3) Prilikom izdavanja/obnove dozvole, regulatorne naknade kod imalaca dozvola iz elektroprivrednih djelatnosti obračunavaju se od prvog dana perioda važenja dozvole, a što se utvrđuje pojedinačnim rješenjem i dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.”

 

Član 2.

U članu 6. stav (2) riječ: “Novim” zamjenjuje se riječima: “Prilikom izdavanja/obnove dozvole”.

 

Član 3.

Član 9. mijenja se i glasi:

“Član 9.

 (Pojedinačno rješenje o regulatornim naknadama za imaoce dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatoru za OIEiEK)

 (1) Prilikom izdavanja/obnove dozvole imaocima dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imaocima dozvola iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, te Operatoru za OIEiEK iznos regulatorne naknade će se utvrditi/preračunati izdavanjem pojedinačnog rješenja u skladu sa članom 5., članom 6. i članom 8. ovog pravilnika.

 (2) Imaocima dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imaocima dozvola iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, te Operatoru za OIEiEK, koji dobiju/obnove, odnosno izmjene i dopune dozvolu za obavljanje elektroprivredne djelatnosti za vrijeme važenja odluke iz člana 8. stav (4) ovog pravilnika, utvrdit/preračunat će se iznos privremene regulatorne naknade izdavanjem pojedinačnog rješenja, koje će se primjenjivati do donošenja odluke iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika i rješenja iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika.”

 

Član 4.

Član 9a. mijenja se i glasi:

 

“Član 9a.

 (Preračunavanje regulatorne naknade kod oduzimanja dozvole)

Imaocima dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatoru za OIEiEK, kojima se vrši oduzimanje dozvole, iznos regulatorne naknade preračunava se pojedinačnim rješenjem u skladu sa periodom važenja dozvole u tekućoj godini.”

 

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 08-02-1-1354-5/22

Mostar22. decembra 2022. godine

 

V.d. predsjednika FERK-a

Mile Srdanović, s. r.

Scroll to Top