PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU MJENICE I NAKNADI ZA POSREDOVANJE

Službene novine Federacije BiH, broj 11/23, 15.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 110. stav (2) Zakona o mjenici (“Službene novine Federacije BiH”, br. 32/00 i 28/03), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU MJENICE I NAKNADI ZA POSREDOVANJE

 

Član 1.

U Pravilniku o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje (“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/00, 7/01, 97/07, 85/18 i 10/20) u članu 7. stav (1) mijenja se i glasi:

“Maloprodaju obrasca mjenice obavlja FIA.”.

St. (2) i (3) brišu se.

Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (2) i (3).

 

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Broj 04-02-2-1154/23

Sarajevo15. februara 2023. godine

 

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.

Scroll to Top