PRAVILNIK O ODREĐIVANJU IZNOSA MINIMALNE REZERVE ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE U VEZI SA INDIREKTNIM POREZIMA, OSTALIM PRIHODIMA I TAKSAMA

Službeni glasnik BiH, broj 12/23, 24.02.2023.

 

Na osnovu člana 6. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), a u vezi sa članom 9. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/04, 34/07, 49/09 i 91/07), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na prijedlog direktora Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 09.02.2023. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU IZNOSA MINIMALNE REZERVE ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE U VEZI SA INDIREKTNIM POREZIMA, OSTALIM PRIHODIMA I TAKSAMA

 

DIO PRVI – Osnovne odredbe

Član 1.

(Predmet)

Ovim pravilnikom se određuje minimalan iznos rezerve na Jedinstvenom računu, koji je Upravi za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) potreban za izmirivanje svih obaveza u vezi sa indirektnim porezima, ostalim prihodima i taksama, način dostavljanja podataka potrebnih za izmirivanje obaveza i izvještavanje o izdvojenim sredstvima za rezerve.

 

Član 2.

(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u propisu navedene u jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.

 

Član 3.

(Definicije)

U smislu ovog pravilnika korišteni pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. a) Država – Institucije Bosne i Hercegovine,
 2. b) Entiteti – Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska,
 3. c) Distrikt – Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
 4. d) Jedinstveni račun – računi koje je UIO u ime i za račun države, entiteta i Distrikta otvorila kod jedne ili više komercijalnih banaka za prikupljanje pojedinačnih prihoda i računi i podračuni kod Centralne banke BiH koji služe za evidenciju, držanje i raspodjelu prihoda prema korisnicima prihoda, kao i računi za držanje minimalne rezerve,
 5. e) Minimalne rezerve – izdvojena sredstva u iznosu od 10% od dnevnih prihoda na Jedinstvenom računu za potrebe povrata i ostalih isplata proisteklih po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi poreznim obveznicima i drugim licima,
 6. f) Rezerve – ukupan iznos sredstava izdvojen za izmirenje obaveza po osnovu povrata i ostalih isplata proisteklih iz indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi,
 7. g) Obaveze – obaveze po osnovu povrata i ostalih isplata proisteklih po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, h) Porezni obveznik – fizičko ili pravno lice koje je kod Uprave za indirektno oporezivanje upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza,
 8. i) Drugo lice – fizičko ili pravno lice koje kod Uprave za indirektno oporezivanje nije upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, a koje može biti nosilac prava i obaveza koja su predmet reguliranja ovim pravilnikom.

 

DIO DRUGI – Određivanje rezervi i način dostavljanja podataka

Član 4.

(Određivanje minimalne rezerve i rezerve)

 (1) UIO je obavezna da svakog radnog dana iz prikupljenih prihoda izdvoji sredstva minimalne rezerve od 10% od dnevnih prihoda na Jedinstvenom računu za potrebe izmirivanja obaveza prema poreznim obveznicima i drugim licima.

 (2) U slučaju da minimalna rezerva iz stava (1) ovog člana nije dovoljna za izmirivanje svih dnevnih obaveza UIO, a kako bi se obezbijedile isplate obaveza, razlika nedostajućeg iznosa sredstava obezbjeđuje se iz preostalog iznosa prikupljenih prihoda s Jedinstvenog računa.

(3) Rezerva predstavlja ukupno izdvojena sredstva neophodna za izmirivanje obaveza UIO.

 

Član 5.

(Izmirivanje obaveza)

 (1) UIO izvršava obaveze iz člana 6. ovog pravilnika istog dana iz rezerve.

 (2) Ukoliko iznos sredstava rezerve nije dovoljan za izmirenje obaveza, UIO preostale neizmirene obaveze izvršava po obezbjeđenju dodatnih sredstava rezerve.

 

Član 6.

(Dostava podataka potrebnih za izmirivanje obaveza UIO)

Organizacione jedinice UIO koje odobravaju povrat i ostale isplate dostavljaju Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za finansijsko upravljanje, svakog radnog dana do 09:30h, za potrebe rezerviranja i izmirivanja obaveza UIO, sljedeće podatke:

 1. a) ukupan iznos odobrenog povrata novčanih sredstava i
 2. b) račun za potrebe povrata sredstava iz rezervi otvoren kod komercijalne banke koja je u sistemu Jedinstvenog računa.

 

Član 7.

(Izvještavanje)

 (1) UIO mjesečno dostavlja Upravnom odboru UIO izvještaj o izdvojenim sredstvima za rezerve za potrebe povrata i ostalih isplata proisteklih po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi poreznim obveznicima i drugim licima.

 (2) UIO dostavlja Upravnom odboru UIO izvještaj iz stava (1) ovog člana do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

DIO TREĆI – Prijelazne i završne odredbe

 

 

Član 8.

(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju iznosa rezerve na Jedinstvenom računu za izmirivanje obaveza u vezi s indirektnim porezima naplaćenim od strane Uprave za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/04) i prestaje primjena Odluke Upravnog odbora PUO 0602/13/2008 od 06.02.2008. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 24/08).

 

Član 9.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

 

Broj 02-02-66-2/22

 1. februara 2023. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Upravnog odbora

Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Scroll to Top