TAKSE U POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA MANJE OD RANIJE PREDLOŽENIH

TAKSE U POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA MANJE OD RANIJE PREDLOŽENIH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi u novom tekstu, u skladu s Pravilnikom о homologaciji vozila i Zakonom о administrativnim taksama.

Na ovaj način će u Tarifu administrativnih taksi biti uvrštene takse za radnje koje se poduzimaju u postupku homologacije vozila za koje je nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa. Taksa se kreće od 20 KM za izdavanje certifikata о usklađenosti tipa vozila i 10 KM za dopunu certifikata о usklađenosti tipa vozila, koliko iznosi i taksa za izdavanje potvrde о usklađenosti za pojedinačno vozilo.

Novim tekstom odluke umanjena je visina taksi koje su bile ranije predložene u visini od 20 do 50 KM, te je ukinuta naknada zа izdavanje potvrde о usklađenosti kod homologacije dijela, uređaja i opreme vozila, što je bilo predloženo odlukom razmatranom na 52. sjednici Vijeća ministara BiH.       

Ovo smanjenje u funkciji je opredjeljenja Vijeća ministara BiH za racionalizaciju visine i broja taksi u skladu s preporukama Ureda za reviziju institucija BiH iz izvještaja o temi ‘Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH’.  

Scroll to Top