UPUSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA О ОТVАRАNJU I ZАТVАRАNJU RАČUNА KОD ОVLАŠTЕNIH ОRGАNIZАCIЈА ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA

 

Službene novine Federacije BiH, broj 5/23, 25.01.2023. godine

 

Nа osnovu člаna 38. stav (1) Zаkоnа о plаtnim trаnsаkciјаmа (“Službеne novine Federacije BiH”, br. 32/00 i 28/03), federalni ministаr finаnsiја donosi

 

UPUТSTVO

O IZMJENAMA UPUTSTVA О ОТVАRАNJU I ZАТVАRАNJU RАČUNА KОD ОVLАŠTЕNIH ОRGАNIZАCIЈА ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA

 

  1. U Uputstvu o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 83/15 i 87/17) u tački 10. alineja 2. mijenja se i glasi:

“- statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar ili akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa”.

Alineja 3. briše se.

Dosadašnje alineje 4. do 10. postaju alineje 3. do 9.

  1. Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Broj 04-02-2-306/23

  1. januara 2023. godine

Sarajevo

 

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.

Scroll to Top