“EU4BusinessRecovery”: jačanje kompetencija PKFBIH na temu “Zelena tranzicija malih i srednjihpreduzeća”

"EU4BusinessRecovery": jačanje kompetencija PKFBIH na temu "Zelena tranzicija malih i srednjihpreduzeća"

Predstavnci Privredne/Gospodarske komore FBIH, su na poziv kancelarije GIZa u BiH, a u saradnji sa kancelarijom u Minhenu boravili u studijskoj posjeti Bavarskoj pokrajini (Minhen) na temu “Zelena tranzicija malih i srednjih preduzeća”.

Studijsku posjetu, GIZ je organizovao u okviru zelene (Green Recovery) projektne komponente  “EU4BusinessRecovery” koja je finansirana od strane Vlade SR Njemačke.

Green Recovery komponenta ima za cilj ojačati kapacitete privatnih i javnih aktera da podrže zelenu transformaciju u metalnom i drvnom sektoru

Kako Privredna/Gospodarska komora FBIH  trenutno implementira projekat „Business Information Hub“, kao dio šireg EU4BusinessRecovery projekta, kojeg također finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke, i čiji je motiv realizacije pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), Komora FBIH prepoznata je kao jedan od ključnih aktera, kako bi stečena znanja i primjere najboljih praksi relevantnih njemačkih aktera na putu ka zelenoj tranziciji proširili i u okviru daljenjeg razvoja projekta Business Information Hub.

Studijska posjeta sastojala se od niza edukativnih sesija na temu: zelene tranzicije, smanjenja zagađanje emisije stakleničkih plinova, elektromobilnosti, zajednica obnovljive energije kao novog koncepta u ostvarenju veće upotrebe obnovljivih izvora energije, do posjeta njemačkim kompanijama koje su na inovativan način implementirale neke od navednih rješenja na putu ka dekarbonizaciji.

Od naročitog značaja je posjeta Tehničkom Univerzitetu u Minhenu, te Obrtničkoj komori, i edukacionom centru Obrtničke komore, gdje su na licu mjesta učesnici imali priliku vidjeti kroz koje procese prolaze studenti, ali i oni koje se žele prekvalificirati za rad u nekim od navednih oblasti.

U zaključku posjete, organizovan je radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva za ekonomska pitanja, regionalni razvoj i energetiku Bavarske, gdje je prezentiran modus rada Bavarske pokrajine na inovacijama, zelenoj traziciji, a time i održavanju konkurentnosti Bavarske kao poslovne lokacije i promociji inovacija, podršci novoosnovanim preduzećima i stvaranju atraktivnih prilika za zapošljavanje.

Također ovom prigodom iskazana je obostrana iznimna volja i želja za zajedničkom saradnjom u cilju prevazilaženja aktuelnih poteškoća, ali i jačanja konkuretnosti i ostvarenje ciljeva zelene ekonomije.

Ovom prilikom Privredna/Gospodarska komora FBiH zahvaljuje se organizatorima GIZa na jačanju kompetencija predstavnika Komore, koji stečena znanja i iskustva imaju zadatak prenijeti kako u okviru projektnih aktivnosti tako i u direktnom radu sa mikro, malim i srednjim peduzećima.

Scroll to Top