Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 206.099 su žene

Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 206.099 su žene

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.11.2022. godine na evidencijama je prijavljeno 354.700* nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.10.2022. godine predstavlja smanjenje za 2.612* lica ili 0,73%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 206.099* ili 58,11% su žene. godine predstavlja smanjenje za 2.612* lica ili 0,73%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 206.099* ili 58,11% su žene

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,61%, zatim radnici sa SSS 28,66%, te NKV radnici 27,91%. 

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,98%, NKV radnica je 28,54%, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,93% u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 21% i kvalifikovanih (KV) – 48% radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih lica. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposleno

 Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u novembru 2022. godine, novoprijavljenih licakoja traže posao bilo je 17.456* od čega 8.399* žena. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 20.130*. Broj brisanih žena sa evidencije je 9.623*. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 8.662* ili 43,03% od čega 4.447* žene ili 51,34%.

U novembru 2022. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.171* potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 773* žene, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.603*. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.281* ili 49,76%.

– Materijalno-pravna zaštita nezaposlenih

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u novembru 2022. godine novčanu naknadu koristilo je13.607* lica ili 3,84% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 6.367, što je 46,79% od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

 Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 205.025* lica ili 57,80% od ukupno registrovanenezaposlenosti u BiH, od čega 117.205 žena ili 57,17%.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2022. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 846.375, a od toga je 378.276 žena. U odnosu na septembar 2022. godine broj zaposlenih lica se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2022. godine iznosila je 29,7% i u odnosu na septembar 2022. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

 Stopa zaposlenosti i nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi  za III kvartal 2022. godinu:

ZAPOSLENA LICA                                         –  1.163.000                                                                        

NEZAPOSLENA LICA                                    –  203.000                                                                

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI        –   14,8%

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za III kvartal 2022. godine, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.366.000 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.521.000 lice. 

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.163.000 i 203.000 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za III kvartal 2022. godine iznosila je 14,8%.

Broj zaposlenih lica u III kvartalu 2022. godine veći je za 0,8% u odnosu na II kvartal 2022. godine, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 5,6%.

Stopa nezaposlenosti u BiH u III kvartalu 2022. godine iznosila je 14,8% i manja je u odnosu na II kvartal 2022. godine (15,7%) za 0,9 postotnih poena. Anketna stopa zaposlenosti u III kvartalu 2022. godine iznosila je 40,3% i veća je u odnosu na II kvartal 2022. godine (40,0%) za 0,3 postotna poena.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH III kvartalu 2022. godine iznosila je 36,2% i manja je u odnosu na II kvartal 2022. godine (36,3%)  za 0,1 postotni poen.

Scroll to Top