Na evidenciji nezaposlenih ukupno 344.666 osoba, više od polovine su žene

Na evidenciji nezaposlenih ukupno 344.666 osoba, više od polovine su žene

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u BiH sa 30.11.2023. godine na evidencijama je prijavljeno 344.666 nezaposlenih lica​, što u odnosu na 31.10.2023. godine predstavlja smanjenje za 1.385* lica ili 0,40%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 201.579* ili 58,49% su žene

 

Tabela 1.  Registrovana nezaposlenost  BiH / entiteti – novembar 2023. godine

 

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Republika Srpska

Brčko –DistriktBiH

Registrovana nezaposlenost – 30.11.2023.

344.666*

272.400*

59.351

12.915

Registrovana nezaposlenost – 31.10.2023.

346.051*

273.229*

59.851

12.971

Registrovana nezaposlenost – 30.11.2022.

354.700*

284.842*

64.968

4.890

Indeks 30.11.2023./ 31.10.2023.

99,60*

99,70*

99,16

99,57

Indeks 30.11.2023.30.11.2022.

97,17*

95,63*

91,35

264,11

 

Tabela 2.     Lica koja traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi- 30. novembar 2023. godine

 

stručna sprema

broj lica,%- žene

broj lica,%- muškarci

broj lica,%- UKUPNO

NKV

59.824

40.324

100.148

NKV (%)

29,68%

28,18%

29,06%

PKV-NSS

2.705

2.476

5.181

PKV-NSS (%)

1,34%

1,73%

1,50%

KV 

52.083

55.856

107.939

KV (%)

25,84%

39,04%

31,32%

VKV 

184

698

882

VKV (%)

0,09%

0,49%

0,26%

SSS

63.511

33.783

97.294

SSS (%)

31,51%

23,61%

28,23%

VŠS

3.539

1.832

5.371

VŠS (%)

1,76%

1,28%

1,56%

VSS

19.733

8.118

27.851

VSS (%)

9,79%

5,67%

8,08%

    

UKUPNO:

201.579

143.087

344.666

 

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,32%, zatim NKV radnici 29,06% te radnici sa SSS 28,23%. 

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,51%, NKV radnica je 29,68%, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,84% u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 21% i kvalifikovanih (KV) – 48% radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih lica. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u novembru 2023. godine, novoprijavljenih licakoja traže posao bilo je 18.145* od čega 8.905* žena. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.633*. Broj brisanih žena sa evidencije je 9.631*. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 7.542* ili 38,41% od čega 4.038* žena ili 53,54%.

U novembru 2023. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.243* potrebe za zapošljavanjem novih radnika, od toga 1.074* ženedok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.340*. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.715* ili 50,48%.

– Materijalnopravna zaštita nezaposlenih            

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u novembru 2023. godine novčanu naknadu koristilo je14.868* lica ili 4,31% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 7.549, što je 50,77% od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

 Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 202.641* lice ili 58,79% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH, od čega 117.325 žena ili 57,90%.

*NAPOMENA: Podaci za novembar 2023. godine za Zeničko-dobojski kanton ponovljeni su iz juna 2022. godine, jer je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u procesu implementacije novog informacionog sistema, te podaci za period juli 2022. godine – novembar 2023. godine još uvijek nisu dostupni.

Scroll to Top