26. sjednica Vlade FBiH

26. sjednica Vlade FBiH

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog budžeta za 2024. godinu u iznosu od skoro 7,5 milijardi KM i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2024. godinu u iznosi od 7.474.800.209 KM, koji se po hitnom postupku upućuje Parlametu FBiH.

Ovogodišnji budžet Federacije BiH najveći je do sada i povećan je za više od pola milijarde KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2023. godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju za hitni postupak, orijentir djelovanja Vlade Federacije BiH usmjeren je ka održavanju dugoročne stabilnosti i likvidnosti Budžeta Federacije BiH, koji će u narednom periodu biti korišten između ostalog u funkciji razvoja domaće privrede, socijalnog i zdravstvenog sektora, te nastavak podrške poljoprivredi, nižim nivoima vlasti i jačanju standarda građana, sa posebnim fokusom na najranjivije kategorije stanovništva i mlade.

Kako je obrazloženo iz Federalnog ministarstva finansija ovim prijedlogom budžeta, između ostalog, predviđeno je povećanje sredstava za isplatu penzija za 317,17 miliona KM. Naknade za boračke kategorije po različitim osnovama su uvećane za 9,6 miliona KM, kao i naknade za neratne invalide, civilne žrtve rata, te projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da za ove kategorije ukupni porast izdvajanja iznosi 57,7 miliona KM.

U prijedlog budžeta planiran je i novi transfer Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 16 miliona KM.

Transferi poljoprivredi povećani su za 11 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet, transferi za kulturu prevashodno kapitalni planirani su uvećanjem 12,2 miliona KM (za sportsku infrastrukturu, institucije kulture, te kulturno i graditeljsko nasljeđe). Ukupni transferi namijenjeni Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije veći su za 13,2 miliona KM. Tekući transferi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta bilježe rast za 18,4 miliona KM.

Isto tako sredstva predviđena za fond solidarnosti povećana su i iznose ukupno 50 miliona KM.  

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2024. godinu, koji se po hitnom postupku upućuje u parlamentarnu proceduru.

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je zaključkom prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2024. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana ovog zavoda za 2024. godinu. Utvrdila je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana ovog zavoda koji je uputila Parlamentu FBiH po hitnom postupku.

Današnjom sjednicom, po ovlaštenju premijera Federacije BiH, predsjedavao je zamjenik premijera FBiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović.

Donesen Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026.

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela je Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. godina.

Ukupna vrijednost 134 projekta uključena u ovaj program javnih investicija iznosi 19.073,52 miliona KM. Od toga se 9.190,21 miliona KM odnosi na 72 kandidirana projekta, zatim 6.640,76 miliona KM na 55 projekata čija je implementacija u toku, te 3.242,54 miliona KM na sedam projekata sa statusom odobreni.

Inače, Program javnih investicija Federacije BiH priprema se u svrhu podrške Vladi i institucijama Federacije BiH prilikom planiranja ulaganja i donošenja kvalitetnih investicijskih odluka. Program je instrument Vlade za usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. Tim instrumentom se povećava kvalitet upravljanja sredstvima razvoja što podrazumijeva izbjegavanje „ad hoc“ odlučivanja o investicijama i unapređenje klime za investitore.

Program sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, granta i drugih izvora. Ciljevi izrade i donošenja ovog programa kao trogodišnjeg dokumenta su dugoročno povezani sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva razvoja Federacije BiH čime se postiže bolja povezanost između projekata i procesa alokacije raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju.

Program javnih investicija Vlada usvaja svake godine na prijedlog Federalnog ministarstva finansija nakon procesa prikupljanja podataka od učesnika u procesu planiranja investiranja. U izradi, osim Federalnog ministarstva finansija i Komisije za Program javnih investicija FBiH, učestvuju federalni organi uprave, vlade kantona, nadležni kantonalni organi, kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl. ) i javna preduzeća. Federalno ministarstvo finansija djeluje kao koordinacijsko i kontrolirajuće tijelo prema Vladi Federacije BiH.

Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja. Projekti po tipu investicije su kapitalni projekti kojima se doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju i institucionalni projekti kojima se doprinosi razvoju administrativno-tehničkih kapaciteta.

Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026., u skladu sa današnjim zaključkom Vlade, Federalno ministarstvo finansija objavit će na svojoj internet stranici. Također, Vlada je primila na znanje programe javnih investicija za period 2024-2026. godina Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10, zatim Tuzlanskog, te Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona.

Aktivnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju četiri fotonaponske elektrane

Vlada Federacije BiH usvojila je informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „Solario 1” i „Solario 2” privrednog društva SOLARIO d.o.o. Mostar. Date su i prethodne saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „Solario 1” i „Solario 2” , instalisane nazivne snage po 4 MW i odobrene snage priključenja po 4 MW, koja se planiraju graditi na lokalitetu Pješivac u Stocu. Za “Solario 1” planirana godišnja proizvodnje električne energije je od 7,754 GWh, a za „Solario 2” od 8,112 GWh.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Eurometali 1” privrednog društva „EURO-METALI“ d.o.o. Doboj Jug. Također data je prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Eurometali 1”, instalisane nazivne snage 1,8 MW, odobrene snage priključenja 1,8 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 1.894,09 MWh, koja se planira graditi na lokalitetu Doboj Jug.

Također, na prijedlog Ministarstva usvojena je i Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Ljubuški 5” privrednog društva GP Toming d.o.o. Grude, te data prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Ljubuški 5”, instalisane nazivne snage 13,3 MW, odobrene snage priključenja 13,3 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 27,26 GWh, koja se planira graditi na lokalitetu Industrijske zone Zvirići u Ljubuškom.

Ministarstvo je zaduženo da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijumu, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

U informacijama je, između ostalog, navedeno da će razvoj ovih fotonaponskih elektrana biti od općeg značaja za lokalnu i regionalnu zajednicu, kako u smislu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenu emisiju stakleničkih gasova, tako i u finansijskom smislu.

Informacije, odluke i rješenja

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji Odluke Vlade FBiH o odobravanju i utrošku sredstava iz Budžeta FBiH za sufinasiranje projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine – WATSAN FBiH“. Usvojena je i Informacija ovog ministarstva o uslugama Centralnog nadzora u okviru implementacije projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH – WATSAN FBiH“. Ministarstvo je zaduženo da uputi zahtjev za produženje ovog projekta do 30.6.2025. godine. Također, danas je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Projekta WATSAN FBiH, te su u ovaj odbor imenovane članice Tonka Kozarić, Melina Špilja i Elma Kuldija.

Na prijedlog Federalnog ministarstvo pravde donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici i bodu za obračun plaća, a za potpisivanje ovog sporazuma ovlašten je zamjenika premijera FBiH Vojin Mijatović.

Doneseni su i neophodni akti za raspisivanje javnog konkursa za izbor i nominovanјe dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic opunomoćen je Adnan Mahmutović.

Scroll to Top