UDRUŽENJE ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

UDRUŽENJE ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

1.OSNOVNI POKAZATELJI

Šumarstvo i drvna industrija Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju povezanu

reprocjelinu čija je djelatnost uzgoj, zaštita i iskorištavanje šuma, proizvodnja rezane građe, elemenata, ploča, furnira, finalnih proizvoda od drveta, peleta i biomase.

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta prema podacima Federalne uprave za šumarstvo iznosi 1.518.471 ha ili 58% od ukupne površine FBiH.

Šume u državnom vlasništvu čine 1.241.341 ha ili 82%. Privatne šume čine 277.130 ha ili 18%.

Šumama gazduje 8 kantonalnih/županijskih poduzeća šumarstava (ŠPD/ŠGD) i šumarstvo PRENJ i Srednje-neretvansko šumarstvo.

Šumarstva (ŠPD/ŠGD) zapošljavaju 5.337 uposlenih(FZS).

Na postojećoj sirovinskoj osnovi razvila se drvna industrija koja proizvodi širok asortiman proizvoda, izvozno orjentirana i jedina je grana privrede u FBiH i BiH koja ima suficit u međunarodnoj razmjeni.

Drvna industrija FBiH  ima višegodišnje iskustvo u izvozu proizvoda viših faza prerade  u zemlje EU i druga tržišta.

To potvrđuju dosadašnji izvozni rezultati, međunarodni certifikati koje kompanije posjeduju, dobivene prestižne nagrade za dizajn i kvalitet proizvoda na međunarodnim sajmovima. Može se slobodno reći da su proizvođači namještaja od masivnog drveta lideri u JI Evropi. Proizvodi od domaće bukve su konkurentniji i nisu zavisni od uvoza.

U drvnoj industriji posluje preko 1.000 kompanija.

Broj uposlenih u primarnoj i polufinalnoj preradi je 8.134 uposlena, a u finalnoj preradi 6.989 uposlena (FZS).

Drvna industrija u FBiH učestvuje sa 14% u ukupnoj proizvodnji u FBiH i u izvozu sa 12%. Izvoz drvne industrije u 2020 iznosio je oko 640  miliona KM .

 

2. IZAZOVI I TRENDOVI POSLOVANJA U DRVNOJ INDUSTRIJI ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 ( 2020.-2021 GOD.)

Pojavom pandemije izazvanom virusom COVID-19 došlo je do naglog poremećaja u poslovanju firmI u sektoru drvne industrije. Zatvaranje granica, ograničenja izvoza gotovih proizvoda i uvoza repromaterijala za potrebe drvne industruje rezultiralo je negativnim trendovima u poslovanju ovih kompanija.

Na osnovu informacija dobivenih od većih kompanija iz oblasti prerade drveta u navedenom vremenskom periodu došlo je do poremećaja poslovanja izraženih u sledećim parametrima:

  • Smanjen obim proizvodnje 10-15 %
  • Smanjen obim izvoza 20-25 %
  • Otpuštanje radne snage 3-5%
  • Povećani lageri sirovine u JP Šumarstava koji su zaprijetili nelikvidnošću ovih preduzeće.

 

3. POSLOVANJE PREDUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE U POST-COVID PERIODU SA OSVRTOM NA KRIZU IZAZVANOJ RATOM U UKRAJINI

Neposredno poslije prestanka opasnosti od pandemije COVID-19 došlo je nagloog rasta obima proizvodnje i plasmana u sektoru drvne industrije.

Pozitivni trenduvi u ovom sektoru se ogledaju u povećanoj proizvodnji za 10-20 %, obim izvoza se takođe naglo povećava, a potrebe za novom radnom snagom su sve izraženije.

Zabranom izvoza sirovina šumskih sortimenata iz velikog dijela evropskih i azijskih zemalja, kao i pojavom rata u Ukrajini došlo je novih ograničenja i izazova u oblasti šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini.

 Oni se ogledaju u sledećim pojavama i mjerama:  

  • Velikim potrebama za sirovinom, pogotovo zahtjevima stranih kompanija za oblovinom zbog čega domaće firme dolaze u poziciju da nemaju dovoljno sirovine za sopstveno poslovanje.
  • Enormno povećanje cijena ogrevnog drveta i peleta kao osnovnog energenta za domaćinstva.
  • Velika potražnja ovih energenata na međunarodnim tržištima.
  • Vladina mjera o zabrani izvoza oblovine i energenata na bazi drveta

Nedostatak radne snage koko sektoru šumarstava tako i u dijelu drvne industrije

Scroll to Top